سازمان فناوری اطلاعات ایران

توسعه حقوقی ضرورت توسعه فناورانه

حوزه فناوری اطلاعات پررشدترین زیربخش اقتصادی کشور در چند سال گذشته بوده است. توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و حجم بالای کاربری نیازمند رشد و توسعه نظام حقوقی متناظر با آن هم بوده است. این رشد بالا نیازمند قوانین و مقرراتی متناسب با ویژگی‌های این دوران نیز هست.

اطلاعات بیشتر


جمع‌سپاری‌های فعال

4

جمع‌سپاری‌های فعال

23

کاربران سامانه

11

نظرات کاربران